Σύντομη περιγραφή έργου

Το παρόν αποθετήριο δεδομένων (Data Portal) αποτελεί την ενιαία βάση γνώσης του έργου «Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού – ppCITY». Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, κωδικό Τ1ΕΔΚ-02901 και κωδικό MIS 5029727. Το έργο ολοκληρώνεται το Μάιο του 2020.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έργων και δράσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς, με κέντρο τον πολίτη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η εμπλοκή και η συμμετοχή του κοινού και των χρηστών του δημοσίου χώρου είναι ουσιαστική και καθοριστική. Το σύστημα αποτελείται από τρεις (3) βασικές πλατφόρμες διαχείρισης, διάδρασης και ανάλυσης. Το τελικό προϊόν είναι ένα αρθρωτό σύστημα. Ο πυρήνας του συστήματος είναι η πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού με τις υπόλοιπες δύο να λειτουργούν υποστηρικτικά και ενισχυτικά, αλλά και αυτόνομα. Στο έργο αναπτύσσεται υποδομή για την ενσωμάτωση δεδομένων ΙοΤ αισθητήρων στην πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://ppcity.eu/

Τα μέλη της Σύμπραξης

  • Η DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  • Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ COMMONSPACE – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός, Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός
  • Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SOCIALITY

Data Portal ppCITY

To Data Portal ppCITY λειτουργεί ως αποθετήριο και υποστηρίζει τη δημοσίευση και αναζήτηση συνόλων δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν είναι γεωχωρικά ή όχι. Αποτελεί την ενιαία βάση γνώσης όπου συγκεντρώνονται τόσο γεωχωρικά δεδομένα, όσο και βιβλιογραφία, νομοθεσία και άλλο υποστηρικτικό υλικό για την ισότιμη και επι της ουσίας συμμετοχή των χρηστών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης βιβλιοθήκες αστικού σχεδιασμού, καλών και κακών πρακτικών, τυπολογιών και προτεινόμενων επιλύσεων. Φιλοδοξεί να παρέχει και να διευκολύνει τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και το κοινό στις διαδικασίες λήψεις χωρικών αποφάσεων και συμμετοχικού σχεδιασμού